even geduld aub. toevoegen aan je winkelmandje je winkelwagen wordt bijgewerkt verfijnen van jouw resultaten
Support
+32 (0)3 354 51 80
Ma - Do: 8:30u - 17:00u
Vrij: 8:30u - 16:15u
  • Gratis levering in Benelux vanaf €150
  • Professionele ondersteuning met in-house engineers
  • Meer dan 30 jaar ervaring in de wereld van elektronische voedingen
Change language -

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ELIPSE NV

ARTIKEL 1 : TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1    Deze algemene verkoops-, leverings-, dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) gelden voor alle offertes en overeenkomsten van ELIPSE NV. 
1.2    Door het feit een bestelling bij ons te plaatsen, verklaren onze klanten deze Algemene Voorwaarden te kennen en uitdrukkelijk te aanvaarden, zonder enig voorbehoud.  Deze Algemene Voorwaarden maken derhalve integrerend deel uit van onze offertes en overeenkomsten en hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de klant, die ons in geen geval tegenstelbaar zijn.  
1.3    Eventuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk en uitdrukkelijk vooraf werden bevestigd.  Zulke eventuele afwijkingen ten voordele van de klant kunnen geen automatisch precedent creëren m.b.t. een andere offerte en/of overeenkomst.
1.4    Het (desgevallend) niet-eisen van de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden door ELIPSE NV houdt geen vermindering van rechten in voor deze laatste.
1.5    De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal geen gevolgen hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen ervan, die onverminderd van kracht zullen blijven. 
1.6    Een afstand van een recht of aanspraak uit deze Algemene Voorwaarden of betreffende een wanprestatie van de andere partij kan enkel geschieden mits deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt bevestigd. Dergelijke afstand van een recht of aanspraak kan nooit worden geïnterpreteerd als afstand van enig ander recht, zelfs indien beide gevallen grote gelijkenis vertonen.

ARTIKEL 2 :  BESTELLING

2.1    Al onze offertes zijn volledig vrijblijvend. En indien ELIPSE NV hier uitdrukkelijk van zou afwijken (door toch een bindende offerte te doen), dan heeft deze offerte slechts een geldigheidsduur van maximum 30 dagen.
2.2    Een bestelling, engagement of overeenkomst mag slechts als bindend beschouwd worden, wanneer deze schriftelijk bevestigd werd door de afgevaardigde bestuurder van ELIPSE NV en/of door degene die door hem daartoe uitdrukkelijk is/zijn gemachtigd. Bij afwezigheid van zulke bevestiging, blijkt de bevestiging door ELIPSE NV ook door de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst door ELIPSE NV. Rechtshandelingen gesteld namens ELIPSE NV door andere medewerkers van ELIPSE NV geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de bovenvermelde bevoegde personen. Er zal dus geen toepassing kunnen gemaakt worden van de rechtsfiguren “schijnmandaat” en/of “toerekenbare schijn” lastens ELIPSE NV.
2.3    Elke aan ELIPSE NV overgemaakte bestelling verbindt de klant. 
2.4    Eventuele of beweerde onjuistheden in onze orderbevestiging dienen, op straf van verval van recht, aangetekend kenbaar gemaakt te worden door de klant binnen de 8 dagen na datum van deze bevestiging. 
2.5    De leveringen omvatten uitsluitend de in de orderbevestiging omschreven goederen.

ARTIKEL 3 :  LEVERINGSTERMIJN 

3.1    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ELIPSE NV opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend, doch nooit bindend. Zij worden door ons zoveel mogelijk aangehouden.  
3.2    De leveringstermijn neemt slechts een aanvang op de dag van onze schriftelijke orderbevestiging aan de klant. 
3.3    Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, geeft de klant nooit recht op een schadevergoeding, herroeping of ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van diens verplichting uit de relevante of uit enige andere overeenkomst tussen partijen.
3.4    Zelfs indien Partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zouden afspreken, dan is ELIPSE NV in elk geval ontslagen van iedere nakoming van de leveringstermijn indien:
-    door de klant voor te leggen inlichtingen of documenten niet tijdig in ons bezit zijn; en/of
-    wijzigingen door de klant gevraagd worden tijdens de uitvoering van de bestelling; en/of
-    de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nagekomen.

ARTIKEL 4 :  PRIJZEN 

4.1    Tenzij anders overeengekomen zijn onze prijzen netto prijzen in Euro, exclusief BTW, transportkosten, invoerrechten, andere belastingen, heffingen, rechten, kosten, lasten enz.
4.2       Alle maatregelen inzake belastingen, douanerechten, verzekerings- of vervoerskosten, indexering van de lonen, stijging van de brandstofkosten, alsmede alle schommelingen van valutapariteiten welke de kostprijs verhogen, worden aan de overeengekomen prijs toegevoegd. 
4.3     Gezien de schommelingen op de grondstoffenmarkt en de wisselmarkt kan ELIPSE NV ertoe worden verplicht (zonder voorafgaande kennisgeving) haar prijzen te wijzigen.  Eventuele prijswijzigingen van die aard, die na afsluiten van de bestellingen gebeuren, verlenen aan de klant geen recht op annulering van de geplaatste bestelling.
4.4    Indien aan de klant eventuele kortingen worden toegestaan, gelden deze uitsluitend voor de individuele bestellingen waarvoor ze toegestaan worden. Zij creëren in geen geval, zelfs niet bij herhaalde verlening ervan, in hoofde van de klant, een recht op enige korting bij andere bestellingen.
4.5     ELIPSE NV is gerechtigd voorschotten te eisen.  Bij gebrek van ontvangst daarvan, kan zij de uitvoering van de overeenkomst opschorten, zonder enige vergoedingsverplichting t.a.v. de klant.

ARTIKEL 5 :  ZEKERHEID 

5.1    Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, kan ELIPSE de klant op eender welk moment verzoeken om een bankgarantie of andere zekerheid voor te leggen, voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, voor of na levering. 
5.2    Zolang deze zekerheid niet is gesteld, is ELIPSE NV gerechtigd alle levering(en) op te schorten, zonder enige vergoedingsverplichting t.a.v. de klant. 

ARTIKEL 6 :  TRANSPORT EN AFHALING GOEDEREN

6.1    Producten worden door ELIPSE NV standaard geleverd “ex works”. Alle vervoer-, douane- en goederenbehandelingen zijn ten laste, voor rekening en op risico van de klant.  De levering wordt geacht te zijn voltrokken bij het vertrek van de goederen uit de opslagplaats van ELIPSE NV (of de door haar gemandateerde).
6.2    Voor zover uitdrukkelijk wordt overeengekomen om de producten “franco” (altijd exclusief rechten) te verzenden, dan wordt de levering voltrokken door afgifte van de goederen op de opgegeven leveringsplaats. In dat geval gebeurt het transport  ook steeds op risico van de klant.
6.3    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moeten de gekochte goederen worden afgehaald ten laatste 14 dagen na terbeschikkingstelling. Bij gebreke hieraan zijn wij na schriftelijke aanmaning van de klant gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, naar onze keuze, hetzij de verkochte goederen te factureren en betaling te vorderen, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In het eerste geval worden de goederen, voor rekening en risico van de klant, bij ons of bij derden opgeslagen en zijn wij gerechtigd om (naast de bedongen prijs) alle uit deze maatregel voortvloeiende kosten en schade aan de klant aan te rekenen (aan 2 EUR/dag  per pakket tot 25kg en 5 EUR/dag  per pakket groter dan 25 kg of per  pallet). In het tweede geval is de klant ons een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan 60% van de bedongen prijs, onverminderd het recht van ELIPSE NV om een hogere schadevergoeding te eisen op basis van onze werkelijke schade.
6.4    De aansluiting, installatie en montage van de verkochte goederen maakt geen deel uit van de levering en gebeurt door de klant zelf, op eigen risico.
6.5    ELIPSE NV is gerechtigd bestellingen in delen te leveren en te factureren. Zij behoudt zich het recht voor, andere bestelde producten pas te leveren, na ontvangst van de betaling van de voorgaande levering. De klant is dan niet gemachtigd het restant van de bestelling te annuleren.

ARTIKEL 7 :  EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1    Alle door ELIPSE NV geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de bedongen prijs, inclusief eventuele rente, kosten enz., alsook van om het even welke schuldvordering die wij tegen de klant bezitten m.b.t. de relevante producten op datum van levering. 
7.2    De klant kan derhalve over de voorbehouden goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet verkopen, verhuren, wijzigen, aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen, en dit op straffe van een schadevergoeding met een minimum van € 2.500,00. De klant is niettemin volledig verantwoordelijk voor de deugdelijke bewaring van de voorbehouden goederen en aansprakelijk in geval van verlies.  
7.3    Indien betaling niet geschiedt volgens de bedongen voorwaarden, evenals in geval van insolvabiliteit van de klant, zijn wij gerechtigd om de geleverde goederen onverwijld terug te nemen zonder daarvan voorafgaand kennis te hoeven geven of enige andere formaliteit te hoeven vervullen. Deze terugname kan niet als een verbreking van de overeenkomst door ons beschouwd worden. 
7.4    Bij vervreemding van een niet (volledig) betaald product door de klant, draagt deze laatste automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan ons. 
7.5    ELIPSE NV behoudt zich het recht voor om een pand op de geleverde goederen te vestigen ten laste van de klant en conform een (af te sluiten) pandovereenkomst die door ons als aanvaardbaar wordt beschouwd.

ARTIKEL 8 : KLACHTEN

8.1    Onmiddellijk na de levering, dient de klant de goederen te (laten) controleren en na te gaan of zij overeenstemmen met de bestelde goederen.  
8.2    Iedere klacht omtrent een zichtbaar gebrek of niet-conformiteit m.b.t. de ontvangen goederen dient (op straffe van verval van recht) ons binnen 8 dagen na levering per aangetekend schrijven te worden ter kennis gebracht (op gemotiveerde wijze), zelfs wanneer de klacht reeds schriftelijk werd vermeld op de afleveringsbon/afhalingsbon. Bij gebreke daaraan wordt de klant geacht de goederen integraal aanvaard te hebben, zonder enig voorbehoud. 
8.3    Iedere terugzending van goederen, zonder onze uitdrukkelijke toestemming, wordt door ons geweigerd.  Zulke toestemming geldt overigens niet als erkenning van aansprakelijkheid.
8.4    Het protest tegen een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.
8.5     Indien de klant een verborgen gebrek zou inroepen, dan dient zulk gebrek per aangetekend schrijven en op gemotiveerd wijze ter kennis gebracht worden aan ELIPSE NV binnen een termijn van 8 dagen nadat dit ontdekt werd (of redelijkerwijze zou moeten ontdekt zijn) door de klant, op straffe van verval van recht.
8.6     Betwisting door de klant m.b.t. de levering en/of de geleverde goederen resulteert niet in een recht om zijn betalingsverplichting jegens ELIPSE NV op te schorten.

ARTIKEL 9 :  GARANTIE

9.1    De garantie van ELIPSE NV beperkt zich  tot de garantie zoals geboden door de fabrikant van het desbetreffende product, conform de voorwaarden en modaliteiten van deze fabriekswaarborg. Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien duurt de garantie maximum één jaar na levering. 
9.2    De garantie van ELIPSE NV beperkt zich steeds tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder bovendien tot enige schadevergoeding, uit welke oorzaak dan ook, gebonden te kunnen zijn. Tijdens de herstelling/vervanging wordt de waarborgtermijn geschorst, waarna de initiële garantietermijn voortduurt tot op het einde ervan (desgevallend verlengd met de periode van de garantiewerken).
9.3    ELIPSE NV zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kunnen gesteld worden voor andere directe schade, noch voor indirecte schade zoals financiële schade, commerciële schade, materiële schade, immateriële schade, winst- en/of inkomstenderving, reputatieschade, enz.
9.4    In elk geval sluit ELIPSE NV alle eventuele aansprakelijkheid uit voor zover deze zou leiden tot een vergoedingsplicht hoger dan het effectief betaalde factuurbedrag aangerekend en ontvangen door ELIPSE NV voor het product in kwestie, voor zover wettelijk toegestaan.
9.5    Elke garantie vervalt automatisch indien de goederen gewijzigd, gemanipuleerd, bewerkt, verwerkt of hersteld werden door de klant of door een derde, zonder voorafgaand akkoord van ELIPSE NV.  Dit doet geen afbreuk aan eventuele andere uitsluitingsgronden voorzien in de fabriekswaarborg.
9.6     De garantie dekt niet: 
-    de normale slijtage en de normale waardevermindering van het product;
-    de normale onderhoudswerkzaamheden aan het product;
-    het gebrek dat te wijten is aan een abnormaal, slordig of foutief gebruik (of misbruik) of aan een derde; 
-    het gebrek dat te wijten is aan het niet-naleven van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften m.b.t. het product; 
-    de schade als gevolg van externe invloeden (zoals water, brand, bliksem, menselijke fout of overmacht);
-    de kosten voor het transport, de installatie, de verplaatsing enz. van de goederen.
Deze lijst is niet beperkend en doet geen afbreuk aan eventuele andere uitsluitingsgronden voorzien in de fabriekswaarborg.
9.7    In geval van voortverkoop verplicht de klant er zich toe onze garantievoorwaarden aan zijn afnemer tegenstelbaar te maken.  In elk geval aanvaardt de klant ons te vrijwaren voor alle gevolgen, welke ook, van aanspraken welke door zijn afnemer of enige derde tegen ons mochten worden gericht m.b.t. de geleverde goederen en die de perken zouden overschrijden van de aanspraken die de klant zelf tegen ons zou kunnen hebben laten gelden.

ARTIKEL 10:  BETALINGEN

10.1    Behoudens uitdrukkelijke strijdige bepalingen of overeenkomst zijn al onze facturen contant te betalen zonder aftrek. Alle betalingen zijn draagbaar.
10.2    Bij gebreke aan contante betaling of het niet betalen van een enkele factuur uiterlijk op haar vervaldag is ELIPSE NV gerechtigd niet alleen betaling van deze factuur in rechte te vorderen, maar ook de onmiddellijke betaling te eisen van al haar andere vorderingen, waarbij alle eventueel toegekende betalingstermijnen van rechtswege vervallen.
10.3    Bij gebreke aan betaling op de overeengekomen en/of bepaalde tijdstippen brengen alle nog verschuldigde sommen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 1,5% per maand op, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien zal het factuurbedrag ten titel van conventionele schadevergoeding forfaitair verhoogd worden met 15% met een minimum van 100 EUR.  
10.4    Bij gedeeltelijke levering of aflevering in schijven, waartoe ELIPSE NV zich het recht voorbehoudt, mag er worden gefactureerd bij elke gedeeltelijke levering.
10.5    De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eventueel recht op compensatie met enige tegenvordering zijnerzijds.
10.6    Wissels of effecten vormen geen schuldhernieuwing en geven geen aanleiding tot afwijking van de betalingsvoorwaarden vermeld in deze Algemene Voorwaarden. Niet-betaling van een wissel op de vervaldag maakt onmiddellijk de betaling opeisbaar van alle andere nog niet vervallen wissels op een zelfde verkoop en/of klant. Bij betaling door middel van wissels zijn alle kosten, die hiermee samenhangen (bank-, disconto-, protestkosten) ten laste van de klant.

ARTIKEL 11 :  ONTBINDING

11.1    Bij wanprestatie door de klant (vb. wanbetaling, niet-afhalen van de producten, …) of bij een ernstige vertrouwensbreuk door de fout van de klant (vb. door uitgifte van een ongedekte check, inbreuk op de vertrouwelijkheidsverplichting), heeft ELIPSE NV het recht om de overeenkomst met de klant onmiddellijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoedingsverplichting t.a.v. de klant.
11.2    ELIPSE NV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de klant van rechtswege of zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in het nadeel van de klant, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoedingsverplichting t.a.v. de klant,  ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.
11.3    Bij een ontbinding van een overeenkomst door ELIPSE NV lastens de klant in de hierboven omschreven gevallen, heeft ELIPSE NV het recht om een schadevergoeding te eisen aan de hand van een forfaitair bedrag gelijk aan 60 % van de bedongen prijs. Dit doet geen afbreuk aan het recht van ELIPSE NV om een hogere schadevergoeding te eisen op basis van onze werkelijke schade (zoals de kosten die wij gemaakt hebben om de goederen weer in ons bezit te stellen en weer in hun oorspronkelijke staat te brengen).
11.4    De klant erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat bij eventuele opeenvolgende aankopen van de producten van ELIPSE NV, partijen geenszins de intentie hebben om hem het statuut van distributeur toe te kennen of om een ruimer samenwerkingskader te creëren. 

ARTIKEL 12 :  OVERMACHT

12.1    Indien ELIPSE NV bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht, staking, lock-out of andere onvoorzienbare omstandigheden (deels of volledig) verhinderd wordt haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, heeft ELIPSE NV het recht om zonder rechtelijke tussenkomst, naar eigen keuze a) hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, b) hetzij de overeenkomst geheel of ten delen als ontbonden te beschouwen, zonder dat ELIPSE NV tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn en zonder afbreuk te doen aan andere rechten.
12.2    De klant is in alle gevallen gehouden de aan hem geleverde goederen te betalen aan ELIPSE NV.

ARTIKEL 13 :  GEHEIMHOUDING: 

13.1    De klant zal alle gegevens en/of informatie die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgt (zoals prijzen, product specificaties, info over het fabricageproces, handelsgeheimen, ontwerpen, ...) niet zonder schriftelijke toestemming van ELIPSE NV aan derden bekend maken. 
13.2    De klant is niet gerechtigd gebruik te maken van enig intellectueel eigendomsrecht van ELIPSE NV. 
13.3    In geval van overtreding van het hiervoor bepaalde, kan ELIPSE NV een onmiddellijk opeisbare boete vorderen van € 2.500,00 EUR per gebeurtenis, onverminderd haar recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 14 :  GESCHILLENREGELING 

14.1    Alle geschillen van welke aard ook, waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen (België). 
14.2     Alle door ELIPSE NV aangegane verbintenissen worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van internationale koop, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat de toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken, uitgesloten wordt.

ARTIKEL 15 :  VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

15.1    ELIPSE NV verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten conform de 'Privacy Policy', zoals beschikbaar gemaakt aan de klant en gepubliceerd op de website van ELIPSE NV. Door het feit een bestelling bij ons te plaatsen, verklaren onze klanten deze 'Privacy Policy' te kennen en te aanvaarden, zonder enig voorbehoud.

terug naar homepagina