even geduld aub. toevoegen aan je winkelmandje je winkelwagen wordt bijgewerkt verfijnen van jouw resultaten
Support
+32 (0)3 354 51 80
Ma - Do: 8:30u - 17:00u
Vrij: 8:30u - 16:15u
  • Gratis levering in Benelux vanaf €150
  • Professionele ondersteuning met in-house engineers
  • Meer dan 30 jaar ervaring in de wereld van elektronische voedingen
Change language -

Disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN  & WETTELIJKE INFORMATIE

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven  gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de website, wordt de bezoeker geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard.

Informatie
De informatie op deze website kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van Elipse NV, Wijtschotbaan 5, 2900 Schoten, tel.: +32 (0)3 354 51 80, info@elipse.eu, BTW: BE0440.766.119, RPR Antwerpen.

Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker erkent dat de website van Elipse NV teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, merken, logo’s, benamingen, handels-en domeinnamen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en Elipse NV of derden toebehoren.

Elipse NV staat u toe om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, te bekijken en te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Elipse NV de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan (behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop aan derden te verlenen. 

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Elipse NV geeft geen enkele garantie met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

Ongeoorloofd gebruik van de website
U verbindt zich er onder mee toe om: (1) de informatie waartoe u toegang krijgt via de website, niet wederrechtelijk te gebruiken; (2) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, of waardoor de toegankelijkheid van de website wordt onderbroken of stopgezet; (3) de website  niet te gebruiken voor het versturen van virussen of voor de transmissie of het versturen van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter; en (4) de website niet te gebruiken op een wijze waardoor er een inbreuk gepleegd zou worden op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

Storingen
Elipse NV doet er alles aan om onderbrekingen bij het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Elipse NV niet garanderen dat de website volledig vrij zal zijn van enige onderbreking noch dat zij niet door andere technische problemen zal worden getroffen.

Aansprakelijkheid
Elipse NV aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren noch voor onvolkomenheden van de website, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of wanneer de website verstoord zou worden door virussen of soortgelijke verstorende elementen.

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreekse adviezen worden gegeven, dan worden deze  gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat Elipse NV hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent een advies dat voor uw situatie pertinent is.

Elipse NV is derhalve niet verantwoordelijk voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens die aangeboden worden via de website. Dit geldt zowel voor de informatie die door Elipse NV zelf op de website geplaatst werd, als voor de informatie afkomstig van gebruikers of derden. Schade tengevolge van het gebruik van onjuiste gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op welke vorm van schadevergoeding ook. Elipse NV is niet verantwoordelijk ten opzicht van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele morele of materiële schade, winstderving of voor welke  schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via de website. 

U begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van de website en van de informatie en/of gegvens die u verkrijgt via het gebruik van de website, op uw eigen risico gebeurt en dat u uitsluitend verantwoordelijk zult zijn voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van gegevens en/of data.

Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op de website en op de gebruiksvoorwaarden. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, tenzij dwingende wetsbepalingen die bevoegheid niet zouden aanvaarden.

Elipse NV is evenmin verantwoordelijk voor websites die beheerd worden door derden en waarnaar gelinkt wordt vanop de website. Elipse NV oefent geen enkele controle uit op de websites van deze derde partijen en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Elipse NV de informatie goedkeurt die deze websites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Elipse NV en de eigenaar van de betreffende websites. De gelinkte websites kunnen een privacy-en veiligheidsbeleid volgen dat anders is dan hetgeen door Elipse NV wordt gevolgd.

 

PRIVACYBELEID

Via de webwinkel van Elipse nv worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Elipse NV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Verzamelen, gebruik en/of verwerken
Elipse NV verzamelt persoonlijke informatie als u inlogt of registreert op de website met het oog op het verzorgen van een optimale werking van de website, klantenbeheer, marktonderzoek, het optimaliseren van ons dienstenaanbod , het volbrengen van een bestelling en directe marketingsactiviteiten. Elipse NV kan ook enkele gegevens vastleggen over hoe u de website gebruikt, zoals advertenties die u aanklikt of producten die u zoekt. Dit helpt ons om ons aanbod, services en website verder te ontwikkelen.

Wanneer u ons uw emailadres doorgeeft via de website, dan zullen wij het enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor u het ons doorgaf. Wanneer u uw e-mailadres doorgeeft, veronderstelt dit dat u ons de uitdrukkelijke toestemming geeft om uw e-mailadres te gebruiken. Indien u hiermee niet akkoord gaat, dan vragen wij u uw e-mailadres niet in te vullen op de website. Dit kan impliceren dat u geen bestellingen kan plaatsen of nieuwsbrieven kan ontvangen.

Elipse NV verbindt er zich toe deze persoonsgegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij. We verstaan dat uw persoonsgegevens waardevolle informatie zijn en we zullen alle middelen inzetten om deze te beschermen, zoals onder mee bescherming via internettechnologieën als firewall.

Elipse NV verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de website verder op punt te stellen.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Updaten, corrigeren of verwijderen van mijn persoonlijke informatie
Enkel wie verkiest informatie van ons te ontvangen, zal in onze database opgenomen worden. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@elipse.eu. Bovendien kan de gebruiker steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing. U kunt uw persoonlijk profiel aanpassen op elk gewenst moment door in te loggen op de website van Elipse NV met uw login en paswoord. Indien u uw wachtwoord en/of gebruikersnaam bent vergeten, kunt u deze opnieuw aanvragen via de website van Elipse NV.  Indien u andere problemen heeft met het krijgen van toegang tot de website van Elipse NV, neemt u dan contact op met de customer service via info@elipse.eu of bel +32 3 354 51 80.

terug naar homepagina